วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2552

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
ณ โรงเรียนบ้านบ่อแสน

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2552